Miljö/Kvalitet

Abax Dörrsystem är godkänd tillverkare av produkter enligt Sapa Byggsystem.

Miljö

God lönsamhet skapar utrymme för rationella investeringar i produktion och produkter. Ett effektivt miljöarbete är i sin tur grunden till långsiktig lönsamhet. Vårt mål är minsta miljöpåverkan. Lagstiftning och tillståndsvillkor är ett minimikrav. Vi skall ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv. Vid investeringar skall vi:

 • Göra en grundlig avvägning mellan vad som är möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten och arbeta för minska allt spill.
 • Utbilda medarbetare till en aktiv insats i miljöarbete.
 • Återvinna profilspill från egen tillverkning samt erbjuda kunderna återvinning av dess profilspill i de legeringar vi smälter om.
 • Sortera övrigt material så att så mycket som möjligt kan återvinnas.
 • Främja återvinning av aluminiumprofiler, beslag, glas av kundproduktens livscykel.
 • Verka för att våra kunder i ökande grad använder aluminiumprofiler, glaskvaliteter och beslag för att minska miljöpåverkan och underlätta återvinning.
 • Kräva en effektiv och engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer.
 • Informera om verksamheternas miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.

 

Kvalitet

Abax Dörrsystem skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade underförstådda behov, krav och förväntningar.
Våra produkter och tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.
 

Detta skall uppnås genom att:

 • Alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
 • Sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet.
 • Ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • Ge medarbetarna tillräklig information och planerad utbildning.
 • Avsätta tillräckliga resurser för att kvalitets arbetet skall bli effektiv
 • Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Kvalitetssystem

Abax Dörrsystem AB har upprättat och skall vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som styrmedel för att säkerställa att hela verksamhetens aktiviteter uppfyller specificerade krav. Kvalitetssäkringssystemet är utvecklat av SP i Borås och dokumenterat enl SS-ISO 9001.

 


Miljö/Kvalitet